Friday, 29 May 2015

Broschyr

For English version, please scroll down

Tänkte att jag skulle visa vilken broschyr jag skickat ut till ett antal företag. Jag har redan fått förfrågningar från ett par av företagen där ett redan garanterat 20000:- och eventuellt mer efter ett möte med ledningsgruppen. Även privat personer har börjat bidra vilket jag tycker är riktigt roligt.
Detta är trots allt ett av de viktigaste projekt jag tagit mig för.
Fortsättning följer så glöm inte att klicka i prenumera. Vill ni se mina foton gå in på www.larssonsphoto.com där det även går att köpa tryck, nedladdningar mm
Jag önskar er alla en skön helg.
Thought I would share the brochure I sent out to a number of companies. I have already received inquiries from a couple of companies, one already guaranteed to € 2000 and possibly more after a meeting with the management team. Even private individuals have begun to contribute, which I think is really great.
This is after all one of the most important projects I have taken on.
To be continued, so don't forget to hit the subscribe button.
If you want to see some of my photos, please visit www.larssonsphoto.com where you can by prints, downloads etc.
I wish you all a great weekend.Wednesday, 13 May 2015

Foto/Miljöprojekt

For English please scroll down

Så äntligen ska jag köra igång med projektet som surrat i min skalle i över ett år. Broschyrer är tryckta, redo att skickas ut till olika företag. Nu börjar en tid med jagande av sponsorer och förkovring av diverse litteratur i ämnet.

Vad är det då för något som herr Larsson nu ska hitta på???

Jo, jag har i hela mitt liv varit intresserad av djur och natur. Som liten hade mina föräldrar ett fasligt bestyr att få mig ifrån TV:n när det var naturprogram med presentatörer som Arne Weise eller den visslande, tigerpappan Jan Lindblad. Jag bönade och bad om diverse litteratur, så som bokserien "Världens djur" och "Jordens djur". Naturen fanns alltid precis utanför dörren eftersom jag är född och uppvuxen på landet strax utanför Eksjö på småländska höglandet.
För fem år sedan införskaffade jag min första systemkamera, en Nikon D3000. Detta intresse blev nästan som ett gift. Jag förtärde allt som fanns inom fotografins värld, faktatidningar, högskolekurser, online workshops så som Moderskeppet. Jag har gått från att ständigt använda Auto-läge till Manuellt-läge, från "snap-shots" till genomtänkta kompositioner, från endast se bilderna själv i datorn till utställningar, försäljningar, publiceringar, vunna fototävlingar mm. Har två hemsidor en svensk och en engelsk, över 12500 följare på google plus. Jag är aktiv på Facebook, instagram och twitter. Jag har registrerat enskild firma.

Vilket tjat, fortfarande inget om något projekt???

Ok, det jag vill göra är att kombinera mina två stora intressen naturen och fotografering. Detta ihop med att göra en insats för miljön. Vi lever i en värld där global uppvärmning blivit ett vardags ord, många bara rycker på axlarna och går vidare i sin vardag utan att tänka mer på det. Polernas istäcke blir mindre och mindre, isbjörnarna får mindre jaktområden under en allt kortare jaktsäsong. Många av deras ungar svälter ihjäl då det inte finns tillräckligt med is att jaga på. Nu till mitt projekt.

"Ögonen är själens spegel"

Jag ska åka till Svalbard och fotografera isbjörnar i det vilda, följa dom en tid och dokumentera. Sedan ska jag även fotografera och följa isbjörnar i fångenskap i en djurpark med gott rykte. Detta ska sedan utmynna i en bok där röda tråden kommer att vara: om vi inte gör något snart så kommer isbjörnar endast att kunna betraktas på djurparker. Mitten uppslaget på boken kommer bestå av två närbilder på ett isbjörnsöga, ett från en vild isbjörn, det andra från en isbjörn i fångenskap. Därav titeln på boken. Ser man någon skillnad? Tidsramen för detta är, isbjörn i fångenskap i vinter, Svalbard april-maj 2016.


Nu då???

Nästa steg är nu att skicka ut broschyrer till företag och jaga sponsorer. Jag har vid en överslagsräkning kommit fram till en summa av cirka 200 000 behövs för att ro detta i land där dom två största utgifterna är Svalbardresan och bokproduktionen. Skulle jag få in mer kapital än vad som går åt kommer detta gå oavkortat till WWF:s isbjörnsprojekt. Jag hoppas hitta fotoföretag som är villiga att låna mig specialutrustning, klädföretag som kan sponsra mig med den utrustning som behövs för att slippa frysa.
Jag har kontaktat norska isbjörnsforskare med en förhoppning om att kunna följa med dem till Svalbard. I annat fall kommer jag att boka en fotoresa.
Jag kommer att skriva en blog varannan vecka om mina framgångar respektive motgångar, så var noga med att börja prenumerera. Min Facebook sida kommer till stora delar handla om detta projekt så gå in där och klicka "gilla".

Vad kan DU göra?

Dela med er av denna blog, min Facebook sida. Sprid till alla ni känner. Skicka länk till företag ni tror kan vara intresserade av att sponsra mig.
Man kan även ge ett finansiellt bidrag på bankgiro 177-8109. Märk insättningen med namn och mail så jag kan uppmärksamma er om ni inte vill annat.

Tack för uppmärksamheten
Nu önskar jag er alla en härlig helg.So finally I'll get started with the project, which buzzed in my head for over a year. Brochures are printed, ready to be sent out to various companies. Now begins a time of deterrence sponsors and förkovring of various literature on the subject.

What is it for something that Mr Larsson now looking at ???

Well, I have all my life been interested in animals and nature. As a kid, my parents had a dreadful chores to get me away from the TV when it was natural program with presenters Arne Weise or the whistling, tiger father Jan Lindblad. I begged for miscellaneous literature, such as the book series "The world of animals" and "Earth animals". Nature was always just outside the door because I was born and raised in the countryside just outside Eksjö highlands of Småland.
Five years ago, before I got my first SLR, a Nikon D3000. This interest was almost like a poison. I devoured everything that was in the world of photography, facts newspapers, university courses, online workshops as mother ship. I have gone from constantly using Auto Mode to Manual Mode, the "snap-shots" to elaborate compositions, from only see the pictures for yourself in your computer to exhibitions, sales, publications, won photo contests mm. Has two websites Swedish and English, over 12,500 followers on Google Plus. I am active on Facebook, Instagram and Twitter. I registered sole proprietorship.

Which nagging, still nothing about any project ???

Ok, what I want to do is to combine my two great interests of nature and photography. This together with doing something for the environment. We live in a world where global warming has become an everyday word, many just shrug and move on in their daily lives without thinking more about it. The polar ice cap gets smaller and smaller, the polar bears have less hunting areas over a shorter hunting season. Many of their kids starve to death when there is enough ice to hunt on. Now to my project.

"The eyes are the mirror of the soul"

I want to go to Svalbard and photograph polar bears in the wild, follow them for some time and documenting. Then I also photograph and track polar bears in captivity in a zoo with good reputation. This will then result in a book where the theme will be: if we do not do something soon so will the polar bears only be considered in the zoos. Middle pages of the book will consist of two close-ups of a isbjörnsöga, one from a wild polar bear, the other from a polar bear in captivity. Hence the title of the book. You see a difference? The time frame for this is, the polar bear in captivity in winter, Svalbard, from April to May in 2016.

Now what ???

The next step is to send out brochures to businesses and chasing sponsors. I have been at a rough estimate arrived at a total of about 200,000 are needed to quiet this in the country where the two biggest expenses is the Svalbard journey and book production. I would bring in more capital than what is spent, this will go directly to WWF's polar bear project. I hope to find a photo of companies that are willing to lend me special equipment, clothing company that can sponsor me with the equipment required to avoid freezing.
I have contacted the Norwegian polar researchers hope to be able to go with them to Svalbard. Otherwise, I will book a photo journey.
I will write a blog every week about my successes and setbacks, so be sure to subscribe. My Facebook page will largely be about this project go in there and click "Like".

What can you do?

To share with you this blog, my Facebook page. Spread to everyone you know. Send a link to the company you think may be interested to sponsor me.
You can also make a financial contribution to the bank giro 177-8109. Mark the insertion of the name and email so I can alert you if you do not want another.

Thank you for your attention
Now I wish you all a great weekend.